//
  • Subject is exactly "Trouton, Frederick Thomas. "